Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami rekrutacji

  • Rekrutacji do przedszkola dokonuje osoba prowadząca przedszkole w miesiącu lutym każdego roku:

w okresie od 1 lutego do 28 lutego wydawana i przyjmowana jest „Karta zgłoszeń dziecka do przedszkola na dany rok szkolny”

oraz  w ciągu całego roku szkolnego odpowiednio do potrzeb rodziców i posiadanych wolnych miejsc. Termin wydawania kart w lutym może się nieznacznie różnić w zależności od układu weekendów – należy śledzić aktualności na stronie głównej.

  • Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci według kolejności składanych przez rodziców zgłoszeń.
  • Zawartość karty zgłoszenia dziecka do przedszkola wypełniają rodzice, a treść jej określa osoba prowadząca przedszkole przestrzegając przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  • W karcie zgłoszenia dziecka niezbędne są informacje umożliwiające kontaktowanie się przedszkola z rodzicami w sprawach dotyczących dziecka oraz określenie zobowiązań rodziców względem przedszkola.
  • Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat, a w uzasadnionych przypadkach dzieci młodsze, lecz nie młodsze niż 2,5 l.
    Przypadki uzasadnione, to:

1) rodzeństwo uczęszczającego już do przedszkola dziecka,

2) trudna sytuacja rodzinna,

3) sprawność, samodzielność na poziomie niezbędnym do radzenia sobie
w czynnościach samoobsługowych samodzielnie lub z niewielką pomocą  osoby dorosłej oraz dojrzałość emocjonalna w stopniu pozwalającym dziecku obyć się bez rodziców na czas pobytu w przedszkolu.

  • Warunkiem przyjęcia do przedszkola dziecka młodszego niż 3 latek, jest odbycie 2-tygodniowego pobytu próbnego, traktowanego jako okres diagnostyczny i adaptacyjny.
  • Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci wolniej rozwijające się i ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi po przedłożeniu orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej i stwierdzeniu możliwość przebywania dziecka w grupie rówieśniczej.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do rozmowy:)